10th Standard Results 2016-17

 • Amali Josphine S, 538, 86%
 • Arpitha R, 430, 68%
 • Ashish B, 506, 81%
 • Chandhana K J, 502, 80%
 • Flora Johney J, 485, 77%
 • Jhancy Rani S, 512, 82%
 • Joel Sebstin, 447, 72%
 • Kavya K B, 451, 72%
 • Lolakshi K V, 473, 76%
 • Mithun Kumar, 484, 77%
 • Nandhini S, 502, 80%
 • Nikitha A, 464, 74%
 • Pawan N Pawar, 393, 63%
 • Rahul R, 546, 87%
 • Sanjeev Rao H, 429, 69%
 • Smitha Dorthy C N , 565, 90%
 • Sneha H S, 579, 93%
 • Sinchana H M, 457, 73%
 • Tejas C Ghorpade, 609, 97%
 • Tejas S L, 426, 68%
 • Vathsalya H K , 444, 71%
 • Vini Jenitha Simio, 514, 82%
 • Yathiraj R, 497, 80%