10th Standard Results 2017-18


 • Nisargha B R, 92%
 • Jayanth, 89%
 • Smitha, 88%
 • Brijesh, 88%
 • Joyel, 87%
 • Babitha, 86%
 • Praveen, 85%
 • Bomika, 85%
 • Kushal, 85%
 • Tejaswini, 85%
 • Amrutha, 82%
 • shreyas, 77%
 • Manoj 77%
 • Hemanth, 76%
 • Prajwal,76%
 • Pavan, 76%
 • Kusuma, 74%
 • Mohan, 73%
 • Ptothvi, 72%
 • Harshitha, 71%
 • Suhas Jadav, 69%
 • Yashas, 69%
 • suhas, 69%
 • Tejas, 69%
 • Yathish, 65%
 • Darshan, 65%
 • Prashanth, 64%
 • Madhan, 63%
 • Madhan, 63%